top of page

JABLÍČKO – CENTRUM PRO RODINU, z.s.

stanovy spolku

Čl. 1

Název, sídlo

Název: Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s.

(dále jen spolek)

Sídlo: E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou, s působností v Libereckém kraji

Čl. 2

Úvodní ustanovení

1. Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

2. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu členů, kterým je podpora rodin pomocí primární prevence sociálněpatologických jevů v rodinách i společnosti specifickou i nespecifickou formou.

3. Posláním spolku je zejména:

a. podporovat a posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny, rodičovské výchovy, podpora manželství a rovných příležitostí pro všechny

b. aktivní zapojování rodin do veřejného života, včetně rodin s osobou (či osobami) zdravotně postiženou či s jiným hendikepem

c. podpora činnosti na principech dobrovolnictví s propojením celé společnosti,

d. podpora a rozvoj místní komunity, podpora a návrat tradic do rodin i společnosti

e. podpora mezigeneračního soužití

4. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. 3

Předmět a cíl činnosti

1. Předmětem činnosti je budování občanské společnosti postavené na etických a morálních hodnotách, posilování hodnot rodiny a rodičovské výchovy jako té nejlepší formy pro budoucnost dětí i celé společnosti. Tento účel je naplňován zejména těmito aktivitami:

a. zajištění prostoru pro setkávání rodin, rodičů, dětí a dospělých a provoz tohoto centra pro rodinu

b. zřizovaní svépomocných skupin

c. nabídka komplexního vzdělávání a poradenství pro rodiny včetně prarodičů

d. organizace či zprostředkování programů a služeb pro děti a aktivizace rodin

e. pořádání výchovných, kulturních, společenských, sportovních či humanitárních akcí pro širokou veřejnost

f. ochrana a práce s dětmi a mládeží, s osobami zdravotně postiženými či jinak znevýhodněnými

g. spolupráce s dalšími humanitárními a neziskovými organizacemi

2. Cílem spolku je posilovat a rozvíjet občanskou společnost. Cíl je naplňován zejména prostřednictvím aktivit, které:

a. pomáhají rodičům rozvíjet se a získávat odborné poznatky ve výchově a psychologii rodinného života, ekologii a zdravém životním stylu, v oblasti finanční gramotnosti

b. nabízejí rodičům na rodičovské dovolené, jež se často cítí izolovaní či společností nedocenění, navázat kontakt s jinými rodiči, nalézt prostor pro svou realizaci, předávání zkušeností, pro vzájemnou pomoc

c. obohatí děti o vztahy, zkušenosti a zážitky, poskytnou prostor pro jejich všestranný rozvoj

d. aktivizují rodiny a učí je společně a smysluplně využívat volný čas

e. podporují mezigenerační pospolitost a návrat k tradicím

f. začleňují do společnosti děti a rodiny, hendikepované, z národnostních a sociálních menšin

Čl. 4

Členství

1. Členem spolku se může stát každá bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického či sociálního zařazení, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí s těmito stanovami a chce se aktivně podílet při realizaci aktivit spolku, které vychází z jeho poslání.

2. Členství vzniká na základě podání přihlášky do spolku a rozhodnutím o přijetí radou spolku na jeho nejbližším zasedání.

3. Rada spolku vede seznam členů a provádí v něm zápisy a výmazy. Seznam členů je přístupný pouze členům spolku.

4. Seznam členů spolku obsahuje nejméně tyto informace o každém členu spolku: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, případně adresa pro zasílání korespondence, e- -mailová adresa, datum vzniku a zániku členství

5. Členové mají právo:

a. zúčastnit se členské schůze a hlasovat na ní

b. podílet se na činnosti spolku

c. být informováni o činnosti spolku, podávat návrhy, připomínky a náměty k jeho činnosti

d. volit a být voleni do orgánů spolku a v případě zvolení vykonávat svou funkci řádně a svědomitě.

6. Členové mají povinnost:

a. dodržovat stanovy spolku i jeho vnitřní předpisy

b. respektovat usnesení členské schůze a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů

c. účastnit se zasedání členské schůze

d. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí

e. vykonávat s náležitou pečlivostí všechny úkoly, jimiž byli se svým souhlasem pověřeni

f.. chovat se čestně vůči spolku i jeho členům, přispívat k naplňování cílů spolku

g. oznámit radě písemně nebo elektronicky každou změnu údajů o něm zapsaných v seznamu členů. Neučiní-li tak, nemůže se vůči spolku dovolávat náhrady jakékoli újmy, která mu v důsledku nesprávných či neúplných údajů vznikla.

7. Členství ve spolku zaniká:

a. úmrtím člena

b. písemným doručením vůle člena vystoupit ze spolku adresované radě spolku

c. písemným doručením rozhodnutí rady o vyloučení adresovaném členovi, členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí rady spolku o vyloučení člena. Rozhodnutí musí být doručeno minimálně fikcí.

d. zánikem spolku

8. Ukončení členství je automatické v případě:

a. že se člen 2x nezúčastní členské schůze bez řádné omluvy, případně když se po dobu 5 let nezúčastní členské schůze i přesto, že se řádně omluvil, a není ani jinak aktivní (spolupráce na programu)

b. že neuhradí členský příspěvek ve lhůtě splatnosti stanovené členskou schůzí

9. Zánikem členství nevzniká členovi právo na vypořádání ani na jiný majetek spolku

Čl. 5

Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a. členská schůze

b. rada spolku

c. předseda

d. kontrolor

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku. Členové rady spolku, předseda a kontrolor jsou voleni.

Čl. 6

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně, aby:

schválila případné změny stanov

a. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období

b. určila koncepci činnosti spolku na další období

c. schválila rozpočet na následující období

d. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

e. zvolila či odvolala všechny členy orgánů spolku

f. stanovila výši a splatnost členských příspěvků

2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního termínu konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní alespoň 2 členové.

3. Členská schůze se svolává rozesláním elektronické pozvánky všem členům spolku, včetně programu jednání. Pozvánka je rozesílána 30 dnů před zasedáním.

4. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku nebo rada spolku podá ke svolání podnět, a to kdykoliv v průběhu roku.

5. Jestliže se přes opakované (nejméně dvojí) svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada spolku.

6. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

7. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který vyhotoví rada spolku a podepíše jej předseda.

Čl. 7

Rada spolku

1. Rada spolku je poradním orgánem a má minimálně 3 členy, vždy lichý počet.

2. Rada jedná v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze. Řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a to zejména:

a. koordinuje činnost spolku,

b. zodpovídá za plnění účelu a poslání spolku,

c. zodpovídá za dodržování rozpočtu a hospodaření spolku,

d. schvaluje roční plán činnosti, vnitřní předpisy spolku,

e. připravuje strategický plán spolku,

f. zpracovává projekty spolku a schvaluje žádosti o granty a dotace,

g. zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

h. rozhoduje o přijetí za člena spolku, o vyloučení člena ze spolku,

i. archivuje dokumenty spolku,

j. spolupracuje s kontrolním orgánem

3. Rada je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Usnášeníschopná je pouze za účasti všech jejich členů. Hlasy všech členů rady mají stejnou váhu. Na schůzi rady mohou být zváni dle potřeby hosté.

4. Předseda svolává schůzi rady písemně, minimálně 15 dnů předem.

5. Rada je oprávněna delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo zaměstnance spolku. Je povinna jednat s péčí řádného hospodáře.

6. Členy rady spolku volí členská schůze na 5leté volební období.

7. Rada je povinna nejméně 1x ročně informovat o své činnosti členskou schůzi.

Čl. 8

Předseda spolku

1. Předseda je statutárním orgánem spolku a jedná za spolek navenek ve všech věcech samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.

2. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný hlasující člen nebo zaměstnanec spolku. Plná moc jeho případnému zástupci musí být udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

3. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů rady spolku. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

4. K výlučným kompetencím předsedy patří:

a. svolání a vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti

b. svolání a vedení schůzí rady

c. pracovní dohled nad zaměstnanci spolku

d. správa, údržba a evidence majetku

5. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, rozhodnutími rady a členské schůze.

Čl. 9

Kontrolor

1. O zřízení funkce kontrolora rozhoduje členská schůze.

2. Kontrolor spolku je volen členskou schůzí, funkční období je 5leté. V případě zániku členství v této funkci nastupuje na pozici kontrolora jeho náhradník. V případě, že není funkce kontrolora obsazena, musí být do 30 dnů svolána členská schůze.

3. Kontrolor:

a. kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu spolku

b. kontroluje rozhodnutí rady spolku a členské schůze

c. dohlíží na dodržování zákonů a stanov spolku při činnosti spolku

d. dohlíží na dodržování termínů a plnění úkolů schválených radou a členskou schůzí spolku

e. je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje

f. informuje ostatní orgány spolku o své činnosti, o zjištěných nedostatcích a o návrzích na jejich odstranění

Čl. 10

Zásady hospodaření

1. Spolek je neziskovou organizací.

2. Prostředky na svou činnost získává spolek z příspěvků členů, z dotací a grantů, z příjmů ze svých činností, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků.

3. Veškeré získané prostředky musejí být využívány ve smyslu těchto stanov, musejí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků

k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

7. Rada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

8. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1. V případech, které nejsou uvedeny v těchto stanovách, se spolek řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.

3. Spolek zaniká v těchto případech:

a. dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí členské schůze, k němuž je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů spolku

b. sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze

4. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle, nebo na charitativní účely.

5. Stanovy byly schváleny na členské schůzi (valné hromadě) dne 14. 9. 2015. Členská schůze (valná hromada) odsouhlasila datum 1. 11. 2015 jako datum nabytí účinnosti tohoto znění stanov.

 

V Jablonci nad Nisou Dne: 14. 9. 2015

Zapsala: Lenka Ackermannová

Ověřila: Bc. Martina Zemanová

bottom of page