top of page

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu s GDPR v Jablíčku – centru pro rodinu, z. s.  v Jablonci nad Nisou: Cílem zásad ochrany osobních údajů je poskytnout našim uživatelům informace o tom, jak Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. (dále jen centrum Jablíčko) shromažďuje a využívá osobní data v rámci své činnosti.

Zpracovávání veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů na programové nabídce centra Jablíčko a k využívání služeb našeho centra. Dále pořizujeme fotodokumentaci z našich akcí, která slouží jako reportážní snímky, průkazní materiál pro donátory, k vyúčtování grantů a k propagaci centra Jablíčko.

 

Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé údaje, označované jako osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat. Příkladem osobních údajů je vaše jméno nebo e-mailová adresa, fotografie.

Většinu osobních údajů můžeme shromažďovat, pouze když nám je poskytnete. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, rodné číslo, a pokud platíte přes účet, pak také vaše číslo účtu.

Shromažďujeme je, když:

 • Jste zaměstnanec či spolupracovník (osoby pracující na IČO, firmy)

 • Dodavatel

 • Využíváte našich služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu:

 • Práva na svobodu projevu a informací, archivnictví – reportážní snímky z akcí a popis proběhlých akcí

 • Právní povinnosti zpracovávat osobní údaje – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Jedná se např. o evidenci zaměstnanců či dočasně svěřených nezletilých osob.

 • Ochrany životně důležitých zájmů – zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Např. rodná čísla u dětí z příměstských táborů, která jsou nutná k případnému ošetření bez přítomnosti jejich dokladů či zákonného zástupce

 • Plnění smlouvy – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

 • Oprávněný zájem příslušného správce – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím (vyjma zákonem stanovené povinnosti). Foto či video z akcí využíváme pouze k reportážní, informační či propagační činnosti centra Jablíčko. Veškeré osobní údaje likvidujeme dle stanovených pravidel.

 

Zpracováváme a uchováváme pouze osobní údaje a data nezbytně nutné pro realizaci akcí centra Jablíčko. Jedná se především o plnění smlouvy, právo na informovanost a archivnictví, ochranu životně důležitých zájmů, oprávněný zájem příslušného správce, plnění smlouvy.

Centrum Jablíčko v žádném případě s osobními údaji neobchoduje, nepředává je třetím osobám a nešíří je jakýmkoliv způsobem dál (vyjma výše zmíněného).

Máme zavedený systém ochrany a zabezpečení informací. Jakým způsobem je popsáno níže, v sekci „Jak máme osobní údaje zabezpečeny“.

Vámi poskytované osobní údaje jsou u nás bezpečně uloženy. Zavedli jsme zvláštní obecně uznávané fyzické, technické a administrativní postupy ochrany a zabezpečení shromažďovaných informací. Všichni zaměstnanci centra Jablíčko prochází školením.

 

Máte právo od nás očekávat ochranu vašich osobních údajů a zajištění jejich zabezpečení. Tyto Zásady ochrany osobních údajů budeme vždy dodržovat v souvislosti se všemi údaji, které od vás shromažďujeme.

Konkrétně:

 • Omezujeme používání a vyzrazení vašich osobních údajů a snažíme se zajistit, aby všichni, se kterými tyto informace sdílíme, nakládali s těmito informacemi s ohledem na soukromí a zabezpečení, jaké si zaslouží.

 • Tištěné dokumenty jsou v uzamčených prostorách, k nimž mají klíče jen pověřené osoby.

 • Dokumenty v elektronické podobě jsou zaopatřeny silnými hesly, které znají pouze pověřené osoby.

 • Všichni zaměstnanci centra Jablíčko mají za sebou školení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme na základě:
1)    Práva na svobodu projevu a informací (reportážní snímky z akcí)

2)    Právní povinnosti zpracovávat osobní údaje

3)    Veřejného zájmu (zdraví, archivace)

Můžete nás kdykoli požádat, abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na služby, jež vám poskytujeme či smlouvy, ke kterým jsme se smluvně zavázali). To můžete učinit osobně – přímo v centru Jablíčko, písemně – info@centrumjablicko.cz, telefonicky – 773 270 271. Žádosti, které by ohrožovaly soukromí jiných subjektů, žádosti neodůvodněné či opakované a žádosti, jejichž splnění by vyžadovalo nepřiměřené úsilí, můžeme zamítnout.

Pokud nás nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu jednoho roku od chvíle, kdy přestanete být zákazníkem, případně po dobu nezbytně nutnou v případě, kdy data slouží jako podklad pro vyúčtování grantů centra Jablíčko.

bottom of page